Top hledané
Výsledky (0)
Bez cudzincov by zamestnanosť v posledných rokoch vôbec nerástla.

V Česku žije takmer 600 tisíc cudzincov. Najviac tých z tretích krajín

Kateřina Ostrejšová
26.Jan 2021
2 minuty čtení
Žena stojí před kanceláří.

V Českej republike žije podľa posledných údajov Českého štatistického úradu takmer 600 tisíc cudzincov. Oproti roku 2018 tak došlo k nárastu o cca 29 tisíc osôb, čo je zhruba 5,1 %. Napriek tomu je počet cudzincov v Česku v porovnaní s ďalšími európskymi krajinami stále podpriemerný. Ich pobyt v Česku je spojený prevažne s pracovnou kariérou.

Prevládajú občania tretích krajín

Otvoriť v galérii (3)
Lidé na ulici.
Lidé na ulici. Source: Pixabay.com/Free-Photos

Najviac cudzincov v Českej republike tvoria cudzinci z tretích krajín – zhruba 59 %. Zvyšné percentá tvoria občania Európskej únie. Medzi cudzincami tretích krajín prevažujú tí, ktorým bolo udelené povolenie na trvalý pobyt. Naproti tomu medzi cudzincami z krajín EÚ dominujú tí, ktorí sú registrovaní k trvalému pobytu.

„Počet cudzincov s trvalým pobytom rástol plynule a od roka 2006 sa viac než zdvojnásobil. Naproti tomu prechodné pobyty, ktoré sú spojené s ekonomickými cyklami, začali po prepade počas ekonomickej krízy opätovne významnejšie narastať až od roka 2015,“

komentuje dlhodobý vývoj Jarmila Marešová, expertka ČSÚ na medzinárodnú migráciu.

Muži v prevahe

Medzi cudzincami na území ČR viditeľne prevažujú muži (58 %). Z hľadiska členenia podľa štátneho občianstva majú medzi občanmi EÚ evidovanými úradmi práce najvyššie zastúpenie občania Slovenska, Poľska, Rumunska a Bulharska. Medzi občanmi tretích krajín dominovali Ukrajinci (144 tisíc), nasledovaní občanmi Ruskej federácie, Vietnamu, Mongolska, Bieloruska a Moldavska.

Otvoriť v galérii (3)
Muž pracuje na počítači.
Muž pracuje na počítači. Source: Pixabay.com/Free-Photos

Mladší produktívny vek je najčastejší

Najsilnejšie sú zastúpené najmä kategórie mladšieho produktívneho veku (30 – 39 rokov). V tomto vekovom rozmedzí sa nachádza viac ako štvrtina cudzincov. Skupina osôb v predproduktívnom veku dosahuje 13,9 % z celkového počtu. Veľmi nízky podiel pripadá na osoby v postproduktívnom veku (65+). V tejto kategórii sa nachádza len 5,7 % cudzineckej populácie.

Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč, Praha 7

Zamestnaní cudzinci v ČR

Podľa údajov MPO dosiahol počet cudzincov zamestnaných v ČR koncom roka 2019 celkovo 715 651 tisíc osôb. Podiel zahraničných pracovníkov tak v tomto roku činil 14,7 % z celkového počtu zamestnaných. V porovnaní s rokom 2018 rástli najmä počty cudzincov v pozícii zamestnancov (621,9 tisíca oproti 598,5 tisíca).

Otvoriť v galérii (3)
Muži v rouškách v kanceláři.
Muži v rouškách v kanceláři. Source: Freepik.com

„Bez cudzincov by zamestnanosť v Česku v posledných rokoch vôbec nerástla. Podiel cudzincov na celkovom počte zamestnancov sa zvýšil z 5,5 % v roku 2010 na 14,7 % v roku 2019,“

uvádza Dalibor Holý, riaditeľ odboru štatistiky trhu práce a rovných príležitostí ČSÚ. V dôsledku opatrení proti pandémii Covid-19 sa dopyt po zahraničnej pracovnej sile znižoval, dochádzalo k prepúšťaniu či presunu pracovníkov. Ku koncu júna 2020 bolo registrovaných zhruba o 20 tisíc menej cudzincov než koncom roka 2019.

V zamestnaní prevažujú Slováci

Koronavírusová situácia v roku 2020 sa dotkla hlavne osôb v postavení zamestnancov. Zatiaľ čo na konci roka 2019 Úrad práce ČR (ÚP) registroval 621,9 tisíca zamestnancov s iným než českým občianstvom, v polovici roka 2020 ich bolo 602,5 tisíca. Občania EÚ tvorili v roku 2019 väčšinu cudzincov evidovaných úradmi práce (61,6 %), pričom najvyššieho počtu aj podielu dosahovali Slováci (202 tisíc). V rámci EÚ ďalej nasledujú občania Poľska, Rumunska a Bulharska. Viac než tretina zvyšných cudzincov evidovaných úradmi práce boli cudzinci z tretích krajín. K 30. júnu 2020 najviac poklesli počty Ukrajincov (na 133 tisíc; o 7,7 %) a Slovákov (na 199 tisíc; o 1,3 %).

V akých odboroch sa uplatňujú cudzinci najčastejšie?

Najviac cudzincov (28,7 % z celkového počtu cudzincov evidovaných ÚP) bolo zamestnaných v spracovateľskom priemysle. Nasledovali administratívne a podporné činnosti, ďalej veľkoobchod, maloobchod a stavebníctvo. Na druhej strane, odvetvím s najnižším zastúpením zamestnaných cudzincov zostávala verejná správa; povinné sociálne zabezpečenie.

Páčil sa vám článok?
Diskusie 0 Vstúpiť do diskusie